Prawo konkurencji i konsumentów

W oparciu o zdobyte doświadczenie oferujemy szerokie wsparcie w obszarze prawa konkurencji, obejmujące w szczególności:

 • doradztwo w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, m.in. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, czy utrudniania dostępu do rynku,
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • analizę, identyfikację działań mogących spełniać przesłanki nadużywania pozycji dominującej,
 • reprezentowanie Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach dotyczących podejrzenia stosowania przez podmiot dominujący praktyk ograniczających konkurencję.

 

Kancelaria zapewnia również kompleksowe wsparcie w obszarze prawa konsumentów, obejmujące w szczególności:

 • przygotowywanie / wsparcie przedsiębiorcy w opracowywaniu wszelkich rozwiązań stosowanych w obrocie konsumenckim – relacji B2C (wzorce umów, regulaminy konsumenckie, materiały dotyczące akcji promocyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem ich zgodności
  z obowiązującymi przepisami z obszaru praw konsumenta (Ustawa o prawach konsumenta, klauzule abuzywne, przepisy o rękojmi i gwarancji, regulacje dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych, przepisy w zakresie sprzedaży na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa),
 • opiniowanie regulaminów świadczenia usług, regulaminów akcji promocyjnych, konkursów oraz innych rozwiązań
  i wzorców umów stosowanych w obrocie konsumenckim pod kątem zgodności z przepisami chroniącymi zbiorowe interesy konsumentów,
 • kompleksowe wsparcie przedsiębiorcy w zakresie wyboru i wdrożenia odpowiednich środków naprawczych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z obszaru praw konsumenta,
 • reprezentowanie klientów przed UOKiK w sprawach dotyczących podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Kontakt: 
radca prawny Michał Łukasiewicz,
m.lukasiewicz@lpkancelaria.pl