Prawo kontraktów handlowych/ umowy w obrocie gospodarczym

W ramach usług z obszaru prawa kontraktów handlowych zapewniamy kompleksowe wsparcie dla Klienta na wszystkich etapach dochodzenia do zawarcia umowy, w tym w szczególności:

 

  • dokonujemy analizy celów zawarcia danego kontraktu w obrocie gospodarczym, dopasowujemy optymalne sposoby ich osiągnięcia,
  • zapewniamy wsparcie Klienta na etapie negocjacji, składania ofert, zawierania umów przedwstępnych, przygotowywania listów intencyjnych,

 

  • opracowujemy i opiniujemy projekty umów zasadniczych, porozumień, ofert oraz wszelkich innych oświadczeń składanych obrocie gospodarczym,
  • przygotowujemy i wdrażamy odpowiednią strukturę zabezpieczeń prawidłowego wykonania umowy,
  • zapewniamy wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu przedsięwzięć typu joint-venture.