Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Działając w oparciu o przepisy art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej także: „RODO”), informujemy, że:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasiewicz Piwowar Kancelaria Radców Prawnych sp. p.  z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Łokietka 18B/3, 30-010 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000685118, NIP: 6772422276 (dalej: „Kancelaria”),
 • z Kancelarią można się skontaktować korespondencyjnie na adres wskazany w pkt a) powyżej lub mailowo na adres: biuro@lpkancelaria.pl,
 • o ile nie otrzymaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, dane osobowe zostały pozyskane przez Kancelarię od Twojego pracodawcy, kontrahenta lub kontrahenta Twojego pracodawcy,
 • udostępnione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania umowy świadczenia usług doradztwa prawnego przez Kancelarię, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO. Prawny interes Kancelarii uzasadniający prawo do przetwarzania danych osobowych polega na uzyskaniu od Ciebie lub za Twoim pośrednictwem danych i informacji niezbędnych do świadczenia usług doradztwa prawnego, realizacji czynności zastępstwa procesowego, określenia warunków współpracy, nawiązania lub utrzymania kontaktów biznesowych,
 • udostępnione dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych wynikających w szczególności z ustaw rachunkowych i podatkowych, a także z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego została ona uzyskana (np. przesyłanie informacji aktualnościach). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie przez oświadczenie złożone Kancelarii, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania do czasu cofnięcia zgody,
 • w przypadku zamiaru przetwarzania Twoich danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej, Kancelaria zobowiązana będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania,
 • pozyskane przez Kancelarię dane osobowe to w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres miejsca pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej (dane te nie stanowią danych wrażliwych),
 • dane osobowe mogą być udostępniane przez Kancelarię osobom trzecim, w tym zaufanym współpracownikom Kancelarii (np. dalszym zastępcom procesowym, firmie świadczącej usługi IT, tłumaczom itp.) lub upoważnionym organom państwowym,
 • Kancelaria nie zamierza przekazywać udostępnionych danych osobowych do państw trzecich,
 • w przypadku samodzielnego przekazania danych osobowych, przekazanie to jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować w szczególności brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy doradztwa prawnego przez Kancelarię,
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy doradztwa prawnego / pomocy prawnej oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z umową o świadczenie doradztwa prawnego / realizowaną pomocą, chyba że przepisy prawa będą wymagać przetwarzania przez okres dłuższy,
 • w sytuacjach wskazanych w RODO przysługuje Tobie prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (z zastrzeżeniem wyjątku określonego w przepisie art. 5a st. 2 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych), jak również żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • Kancelaria nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych,
 • informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Kancelarię będzie naruszało postanowienia RODO.