Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno - prywatne (PPP)

 

Doradztwo prawne Kancelarii w zakresie zamówień publicznych to wsparcie na etapie pozyskiwania czy też wdrażania zamówień publicznych jak i ich realizacji. W zależności od obsługiwanego podmiotu, w przypadku Zamawiających oferujemy pomoc w organizacji oraz wdrażaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych w sposób prowadzący do skutecznego zawarcia umowy na realizację zamówienia. Natomiast pomoc Wykonawcom skupia się przede wszystkim na formalno-prawnym przeprowadzeniu ich przez postępowanie przetargowe, celem zapewnienia spełnienia formalnych wymogów koniecznych dla udzielenia zamówienia.
 

Dodatkowo doradztwo Kancelarii obejmuje również inne formy współpracy sektora publicznego z prywatnym, jak choćby Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP).  Usług prawne w powyższym zakresie obejmują w szczególności:

 

  • wsparcie w wypełnieniu formalnych wymogów procedur przetargowych, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów w tym zakresie,
  • pełnienie obowiązków doradcy prawnego  w procedurachPPP,
  • wsparcie przy wyborze partnera prywatnego w procedurach PPP,
  • analiza, negocjowanie umów zawieranych w ramach zamówień publicznych lub PPP,

 

  • sporządzanie opinii prawnych w zakresiezastosowania procedur zamówień publicznych lub PPP,
  • przygotowywanie projektów umów PPP czy też umów spółek celowych tworzonych dla realizacji przedsięwzięć,
  • reprezentacja w procedurach odwoławczych.