Działając w oparciu o przepisy art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: dalej także: „RODO”), informujemy, że:

a) administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasiewicz Piwowar Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Łokietka 18B/3, 30-010 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000685118, NIP: 6772422276 (dalej: „Kancelaria”),

b) z Kancelarią można się skontaktować korespondencyjnie na adres wskazany w pkt a) powyżej lub mailowo na adres: biuro@lpkancelaria.pl,

c) o ile nie otrzymaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, dane osobowe zostały pozyskane przez Kancelarię od Twojego pracodawcy, kontrahenta lub kontrahenta Twojego pracodawcy,

d) udostępnione dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania umowy świadczenia usług doradztwa prawnego przez Kancelarię, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO. Prawny interes Kancelarii uzasadniający prawo do przetwarzania danych osobowych polega na uzyskaniu od Ciebie lub za Twoim pośrednictwem danych i informacji niezbędnych do świadczenia usług doradztwa prawnego, realizacji czynności zastępstwa procesowego, określenia warunków współpracy, nawiązania lub utrzymania kontaktów biznesowych,

e) udostępnione dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych wynikających w szczególności z ustaw rachunkowych i podatkowych, a także z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

f) w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego została ona uzyskana (np. przesyłanie informacji o aktualnościach). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie przez oświadczenie złożone Kancelarii, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania do czasu cofnięcia zgody,

g) w przypadku zamiaru przetwarzania Twoich danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej, Kancelaria zobowiązana będzie do wykazania odpowiedniej podstawy prawnej takiego przetwarzania,

h) pozyskane przez Kancelarię dane osobowe to w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres miejsca pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej (dane te nie stanowią danych wrażliwych),

i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Kancelarię osobom trzecim, w tym zaufanym współpracownikom Kancelarii (np. dalszym zastępcom procesowym, firmie świadczącej usługi IT, tłumaczom itp.) lub upoważnionym organom państwowym,

j) Kancelaria nie zamierza przekazywać udostępnionych danych osobowych do państw trzecich,

k) w przypadku samodzielnego przekazania danych osobowych, przekazanie to jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować w szczególności brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy doradztwa prawnego przez Kancelarię,

l) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy doradztwa prawnego / pomocy prawnej oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z umową o świadczenie doradztwa prawnego / realizowaną pomocą, chyba że przepisy prawa będą wymagać przetwarzania przez okres dłuższy,

m) w sytuacjach wskazanych w RODO przysługuje Tobie prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (z zastrzeżeniem wyjątku określonego w przepisie art. 5a ust. 2 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych), jak również żądania ich przeniesienia do innego administratora danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

n) Kancelaria nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych,

o) informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Kancelarię będzie naruszało postanowienia RODO.

×
Phone number

Email address

Address info