Spory sądowe

W ramach świadczonych usług zapewniamy Klientom niezbędne wsparcie w ramach powstałych sporów na etapie przedprocesowym jak i już w trakcie procesów sądowych. Na pierwszym etapie dokonujemy oceny procesowej oraz możliwości pozytywnego rozstrzygnięcia sporu, kładąc nacisk na możliwość przedsądowego rozwiązania istniejących problemów, aby zminimalizować związane z postępowaniem sądowym koszty oraz niejednokrotnie długi okres oczekiwania na zakończenie sprawy. W przypadku skierowania danej sprawy na drogę sądową zapewniamy:

  • przygotowywanie wszelkich pism procesowych oraz związanej ze sprawą korespondencji pozaprocesowej,
  • reprezentowanie Klienta przed wszelkimi sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym), Sądem Najwyższym, trybunałami, sądami arbitrażowymi oraz organami egzekucyjnymi,
  • prowadzenie aktywnych czynności, mających na celu zapewnienie egzekucji na rzecz Klienta zasądzonych należności lub przyznanych praw, w tym nadzór w imieniu Klienta nad działaniami organów egzekucyjnych oraz wspieranie takich działań w celu zwiększenia ich efektywności.

Kontakt:

radca prawny Michał Łukasiewicz, m.lukasiewicz@lpkancelaria.pl
radca prawny Patryk Piwowar, p.piwowar@lpkancelaria.pl

×
Phone number

Email address

Address info